Játékszabályzat

Dinnyés Lilla E.V. (1033 Budapest, Akác – köz. 7., továbbiakban: „Szervező”) ,,Ajaktöltés nyereményjáték” címmel nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez. ( A Szervező mellett Játékonként eltérő szerződéses partnere is lehetséges (a továbbiakban: Partner), ebben az esetben a Partner neve és székhelye megtalálható a Játék leírásánál. A nyereményt biztosítja: BotoxClinic (1111 Budapest Budafoki út 13. 1/8. 10-es kapucsengő) A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: • a Partner tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói; • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék alapvetően nem áll kapcsolatban az Instagrammal, azt az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így az Instagrammot nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli (ide nem értve a közzétett és kezelt adatok adatkezelésére vonatkozó szabályokat pl.: tárolás időtartama), panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A játék időtartama

2023. 01. 22. 21:00 – 2023. 02. 05. 23:59

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője jogosult; amennyiben korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő egyedül jogosult. A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Mind a jelen, mind valamennyi jövőbeni játékból kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt – akár Szervező által feltételezhetően (gyanú). Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A résztvevők kizárása esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

A játék menete

A nyereményjáték a @dinnyeslilla Instagram (https://www.instagram.com/dinnyeslilla/) oldalán zajlik, ahova kikerül egy nyereményjátékra felhívó poszt. A játékban való részvételhez a feltételek: 1. Kövesd be a @dinnyeslilla és a @botoxclinc_hu Instagram oldalát 2. Like-old ezt a képet 3. Írd meg kommenten, hogy KÉSZ

Nyeremény

A résztvevő Játékosok között a Szervező a Játék lezárása után Instagramon 1 nyertest sorsol ki véletlenszerűen, aki 1 nyereményben részesül: 1 db Hyaluronsavas ajakfeltöltés 1ml – 110.000ft értékben.

Sorolás és Nyertes értesítése Instagramon

A Szervező a Játék nyerteseit véletlenszerű sorsolás útján választja ki azon Játékosok közül, akik a Játék időtartama alatt, az eredeti Instagram nyereményjáték poszt alatt teljesítették a feltételeket. A nyerteseket a kihirdetés előtt a Szervező, illetve Szervező partnere privát Instagram üzenetben értesíti, és tájékoztatja a további adminisztrációs/adategyeztető tevékenységek szükségességéről, így többek között a személyes adatok bekéréséről (pl. teljes név, telefonszám, e-mail cím) amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Nyereményt Szervező átadja/ eljuttassa a Nyertes részére. Az adminisztrációt/adategyeztetést követően a Szervező a nyertesek nevét közzéteszi hivatalos Instagram oldalon, az eredeti Instagram nyereményjáték poszt alatt kommentben és egy különálló eredményhirdetős posztban. A megjelenítés feltétele a Nyereményjátékban való részvételnek. A nyertesnek maximum 10 naptári nap áll rendelkezésére, hogy visszaigazoljon a tájékoztató üzenetben írtaknak megfelelően. Ha a nyertes a visszaigazolásnak nem tesz eleget, akkor a nyertes elveszti a jogosultságot a nyereményre és a Szervező pótnyertest sorsol. A pótnyertesre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A nyeremények átadása online módon történik a Szervező és a Nyertes előzetes egyeztetése alapján (helyszín, pontos dátum). A játék lezárásától számított 60 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertes megkapja a nyereményüket, pótnyertes esetén pedig a szállítási cím visszaigazolásától számított 60 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény eljuttatására a nyerteshez.

A jogi út igénybevétele

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata elérhető Dinnyés Lilla hivatalos weboldalán (www.dinnyeslilla.hu/nyeremenyjatek). Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Adatkezelési szabályok

Nyereményjáték lebonyolítása Alábbi linken megtalálható: https://dinnyes-lilla.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ Adatkezelés célja: Játék lebonyolítása, sorsolás kivitelezése Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás A kezelt adatok köre: teljes név, becenév, FB/IG felhasználónév, posztban megjelölt egyéb személyes adatok, arcképmás.

Nyereményjáték átadása online módon.

A Játék Nyertese tudomásul veszik, hogy a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően a Szervező általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, Szervező részére további személyes adatok megadása szükséges (név, telefonszám). Az adatkezelés célja: nyeremény átadása nyertes (pótnyertes) részére. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése A kezelt adatok köre: – telefonszám – név A kezelt adatok tárolási ideje: Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában kezeli.

Nyertes nevének közzététele közösségi médiában Instagrammon

Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elfogadja, hogy amennyiben nyertesként kisorolásra kerül, hogy neve nyereményjáték posztja alatt, illetve az új eredményhirdetős posztban megjelenítésre kerül. (Szerződés teljesítése.) A megjelenítés mellett további adat közzétételére nem kerül sor. Tekintettel, hogy a név megjelenítésére az Instagrammon kerül sor, így annak tárolási időpontját az Instagram adatkezelési tájékoztatója határozza meg.

Játékból kizárt személyek adatbázisa

Jelen játékszabályzat írt esetekben Szervező jogosult a Játékban résztvevő személyeket valamennyi Játéka tekintetében kizárni, hogy ezzel is visszaszorítsa az esetleges visszaéléseket, biztosítsa a Játék átláthatóságát, tisztaságát és a tisztességesen játszó Résztvevők nyerési esélyeit. Az adatkezelés jogalapja Szervező jogos érdeke. Szervező jogos érdeke a Játék feltételeit megszegő Résztvevők kiszűrése, kizárása. A kizárt személyekről Szervező adatbázist vezet, melyben rögzítésre kerül a megadott e-mail cím vagy telefonszám, felhasználónév és a kizárás dátuma. A Szervező garantálja, hogy csak azon személyeknek biztosít hozzáférést az adatbázishoz, akik Szervezőnél a nyereményjátékok lebonyolításáért felelősséggel tartoznak, illetve közvetlenül érintettek lehetnek. A rögzített adatokat a Szervező 5 éves ritmusokban törli. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok törlését, helyesbítését vagy korlátozását, tiltakozhat az adatkezelés ellen az alábbi email címen: fitness@dinnyes-lilla.hu. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszűnteti. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az Érintett kérdéseivel fordulhat az Adatkezelőhöz (Dinnyés Lilla EV 1033, Budapest, Akác – köz 7., fitness@dinnyes-lilla.hu), panasszal az illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1055 Budapest, Falk Miksa utca 11. honlap: www.naih.hu) továbbá az általános adatvédelmi rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (bírósági jogorvoslat).

Szervező adatkezelőjének elérhetősége:

Cím: 1033, Budapest, Akác – köz 7./ fitness@dinnyes-lilla.hu Budapest, Budapest, 2023. 01. 22.

error: Ez a tartalom védett!