Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezetés

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Dinnyés Lilla E.V. (székhely: Buda-
pest, 1033 Akác-köz 7 VIII/24, adószám: 68251323-1-41) továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgálta-
tást igénybevevő Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a továbbiakban Szolgáltató és

Felhasználó együttesen: Szerződő Felek).
Kérem, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeimet.
A www.dinnyes-lilla.hu c. honlap, webáruház nyújtotta szolgáltatások igénybevételével Ön kijelen-
ti, hogy elolvasta és elfogadja jelen ÁSZF-t és azok minden pontjával egyetért.
I. a .) Az ÁSZF célja, hogy a Szerződő Felek közötti jogviszony és a szolgáltatások igénybevételének
feltételei mindkét fél részére megnyugtató, korrekt módon meghatározásra kerüljenek.
I. b.) Jelen ÁSZF a keltezés napjától számított határozatlan időtartamig van hatályban.

I.c.) A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az általa nyújtott szolgáltatások körét, díjakat, határ-
időket, stb. szabadon egyoldalúan megváltoztathatja.

II. Általános tudnivalók, céginformáció:
• Szolgáltató neve: Dinnyés Lilla egyéni vállalkozó
• Székhely, és levelezési cím: Budapest 1033 Akác-köz 7 VIII/24
• Adószám: 68251323-1-41
• Bankszámlaszám: CIB Bank: 10700392 – 70810033 – 51100005
• Euró alapú számlaszám: 3117000 – 3927081 – 003350000005
• IBAN: HU73 1070 0392 7081 0033 5110 0005
• SWIFT: CIBHHUHB
• Elérhetőségek:
– E-mail: fitness@dinnyes-lilla.hu
– Instagram:@dinnyeslilla
– Telefon: 06303880259

III. Szolgáltató jogai és kötelezettségei
Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a
webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek adásvételére vonatkoznak.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, döntsön arról, hogy kinek nyújtja a szolgáltatást. A Szolgál-
tató kötelezettséget vállal arra, hogy általa kínált szolgáltatást-szolgáltatásokat a legmagasabb szín-
vonalon biztosítja a Felhasználó részére.

Szolgáltató kijelenti, hogy életmód / edzéstervi, illetve táplálkozási tanácsadási tevékenységet vé-
gez, Szolgáltató nem orvos, nem dietetikus. Az ajánlás egyszeri tanácsadást tartalmaz. Az elkészült

táplálkozási, edzéstervi tanácsadási írásos ajánlás és/ vagy mintaétrend tartalmazza a fogyást aka-
dályozó /vagy hízást elősegítő/ ételek felsorolását és a kerülendő ételek konkrét listáját, illetve a

pontos edzéstervet. Az ajánlás javaslatokat tartalmaz, amik a Felhasználó felmért típusának megfe-
lelőek. A Felhasználó az általa előzetesen kitöltött, és Szolgáltató részére megküldött kérdőív konk-
rét kiértékelése alapján történő javaslatokat tartalmaz. Az ajánlás egy hosszútávra szóló felügyelt

táplálkozási javaslat, az eredmény intenzitása egyéni adottságoktól függ. Életszerű javaslatokat tar-
talmaz az egyes étkezések megfelelő mértékű összetevőinek optimális arányára.

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, minden szükséges megküldött kérdőív
kitöltésével és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, az egyeztetett naptári
napon készíti és küldi el az étrendet és az edzéstervet.
A Felhasználó esetlegesen felmerülő kérdését E-mailen megküldheti Szolgáltatónak, aki vállalja,
hogy a beérkező kérdéseit beérkezési sorrendben megválaszolja, indokoltság esetén külön díjazás
ellenében.
Amennyiben a Felhasználó meg kívánja osztani eredményét a Szolgáltatóval, a Szolgáltató vállalja,
hogy ezen beszámolókat a weboldalra feltölti, illetve Facebook/Instagram oldalán közzéteszi.

IV. A Felhasználó jogai és kötelezettsége
A Felhasználó (vagy az általa megnevezett személy) a szolgáltatási díj megfizetésével jogosult a

szolgáltatást igénybe venni. A Felhasználó jogosult a szolgáltatás nyújtása során megszerzett infor-
mációk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására. Felhasználó az ÁSZF elfogadásá-
val hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a weboldalán / facebook / instagram oldalán arc és név nél-
kül felhasználja Felhasználó által megküldött fényképeket.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak megfizetni mindazt a költséget és munkadíjat, amely a Szol-
gáltató részéről már nyújtott szolgáltatásért jár.

A tanácsadási szolgáltatás sikeres teljesítése érdekében, a Felhasználó köteles tájékoztatást adni

mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi vagy jelenleg fennálló, betegségé-
ről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kocká-
zati tényezőiről) amely a táplálkozását, illetve az anyagcseréjét befolyásolhatja, a megfelelő táplál-
kozási tanácsadás elkészítése érdekében.

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató által összeállított étrendet és edzéster-
vet, írásos táplálkozási tanácsadás dokumentumot vagy akár részleteit más harmadik személy ré-
szére sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem adja át, más harmadik személy számára elérhe-
tő nyilvános felületen nem teszi közzé. Amennyiben Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy Fel-
használó a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeit megszegi, a Szolgáltató jogosult jogi lépések

megtételére, valamint és az okozott kár megtérítésének követelésére a Felhasználótól.

V. Szolgáltatások igénybevétele, megrendelések, árak

A Felhasználó a szolgáltatás részleteiről, megrendelés/jelentkezés feltételeiről, a szolgáltatás aktuá-
lis díjáról az adott szolgáltatás megjelölésére kattintva tájékozódhat.

Személyre szabott étrendek, edzésterv: a személyre szabott étrend csomagok, valamint
edzésterv csomag a választott csomagtól függően tartalmaznak egyénre szabott étrendet és –
csomagtól függően – ahhoz fűződő további szolgáltatásokat, a Szolgáltató weboldalán/webshopján

feltüntetett mindenkori tartalommal és díjazással. Ügyfél a Szolgáltató egyes csomagjainak tartal-
mát a weboldalon a kívánt csomag típusra kattintva ismerheti meg. A választható csomag típusok

az alábbiak:
a) 2 hetes étrend
b) Alap csomag
c) VIP csomag
d) Speciális csomag
e) Egyéni edzésterv
Továbbá: E-book-ok nyomtatható PDF formátumban:
1) Receptkönyv
2)KisOkos
3)Puffadást okozó ételek
4)Savasodást okozó ételek

Akciók: Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhaszná-
lókat az akció időtartamáról weboldalán / facebook / instagram oldalán keresztül.

VI. A szolgáltatás sikeres teljesítése

A Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben a táplálkozási tanácsadás a Felhasz-
náló esetleges rejtett vagy korábbi betegsége miatt marad eredménytelen. Szolgáltató semmilyen

felelősséget nem vállal a Felhasználó előtt ismert vagy nem ismert betegségéből, illetve egészség-
ügyi panaszából eredő következményekért. Szolgáltató testsúly csökkenést (fogyást) nem garantál

tekintettel arra, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hatékonysága függ a Felhasználó életko-
rától, típusától, adottságaitól genetikai felépítésétől, életmódjától, túlsúlyától, őszinteségétől, kitar-
tásától, fegyelmétől, önfegyelmétől stb. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató

által nyújtott szolgáltatás eredményessége, az esetleges súlycsökkenés, annak ideje nem konkrétan

meghatározható, ezek elmaradásáért, vagy a testsúlycsökkenés Felhasználó által elvártakhoz ké-
pest lassabban történő bekövetkezéséért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a személyes kapcso-
lat és a felügyelet hiánya miatt nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon található informá-
ciók, illetve a szolgáltatások során adott tanácsok alkalmazása során. A látogató, illetve a Felhaszná-
ló csak saját felelősségére alkalmazhat a Szolgáltató által közvetített információkat, tanácsokat. A

Szolgáltató nem jogosult betegség miatti kezelést még tanácsadás formájában sem nyújtani, ezért
amennyiben a Felhasználó megrendelése kezelésre irányul, úgy a Szolgáltató köteles a tanácsadást
megtagadni, mely esetben a felek közötti mely esetben a felek közötti jogviszony lehetetlenül és
megszűnik.

VII. A tanácsadási szolgáltatás díjfizetése
A Megrendelő a Szolgáltatónak megbízási díjat köteles a Szolgáltató bankszámlájára átutalás útján

megfizetni, vagy lehetősége van Stripe bankkártyás azonnali fizetésre. Az online bankkártyás fize-
tések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. Stripe adatvédelmi irányelveiről itt olvashat bővebben.

A Szolgáltató a megbízási díjról elektronikus számlát állít ki. Amennyiben a Megrendelő a megjelölt

határidőben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik. Szol-
gáltató szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti,

ezt a befizetés beérkezése után a megadott e-mail címre küldi.
A Felhasználó nem kötelezhető az elektromos számla elfogadására. Azonban papír alapú számla
igényét Ügyfeleinek a Szolgáltató csak akkor köteles teljesíteni, ha azt az Ügyfél, írásos formában

előre jelzi ezt felé. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott számlázási adatokból felme-
rülő problémákért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

VIII. A szerződéses jogviszony időtartama, megszűnése, felmondása.

A táplálkozási tanácsadás , szolgáltatástól a tanácsadási tevékenység megkezdése előtt,
azaz a fizetést követő 5 napon belül van lehetősége a Felhasználónak elállni, mely esetben a

megfizetett szolgáltatási díj visszajár. Amennyiben megrendelő a szolgáltatási díj megfize-
tését követő 5. napon túl kíván a szerződéstől elállni a megfizetett szolgáltatási díj nem jár

vissza.

A szolgáltatás nyújtás megkezdése előtti fizetési határidőként megadott időpontig bármelyik fél jo-
gosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával, a másik fél E-mail címére küldött elektronikus

levélben a létrejött jogviszonyt felmondani.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését in-
doklással vagy indoklás nélkül elutasítsa. Ezzel szemben a Felhasználó panasszal, jogorvos-
lattal nem élhet. Amennyiben a Felhasználó (vagy az általa megnevezett személy) bárme-
lyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával jelentkezik táplálkozási tanácsadásra és ez a

tanácsadás során kiderül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást

megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja nem kerül visszafizetésre. Szolgáltató fenn-
tartja magának a jogot, hogy az előzetesen elfogadott jelentkezést követően, a tanácsadás

során a szolgáltatást indoklás nélkül is megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja vissza-
fizetésre kerül.

A Felhasználó bármelyik szolgáltatás díjának kiegyenlítésével egyértelműen kifejezi szán-
dékát az adott szolgáltatás igénybevételére és automatikusan elfogadja a Szolgáltató Álta-
lános szerződési feltételeit. Amennyiben a Felhasználó az adott szolgáltatás díjának ki-
egyenlítése után bármilyen indokkal (pl. vélt vagy valós egészségügyi problémákra, családi

okokra vagy egyéb külső körülményekre való hivatkozással) meggondolja magát a szolgál-
tatás igénybevételének tekintetében, nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésé-
re, illetve visszafizetésére.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás nyújtásának díját a jelentkezéskor kapott visszaigazolás-
ban leírt határidőre (3 naptári napon belül) nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan

megszűnik, és a Felhasználó nem jogosult a szolgáltatást igénybe venni. Jelentkezését a Szolgáltató
automatikusan törli.
Felhasználó a kitöltött kérdőív és a díj befizetésével kifejezetten beleegyezik abba, hogy Szolgáltató

a szolgáltatási tevékenység teljesítését részére megkezdje. Amennyiben a felek között a szolgáltatá-
si jogviszony létrejött, azonban a Felhasználó a hiányosan megküldött dokumentumokat a Szolgál-
tató kérése ellenére a megadott határidőn belül nem pótolja, a Szolgáltató jogosult a jogviszonyt

felmondással megszüntetni, és a felmerült költségeit és munkadíjat a már nyújtott szolgáltatásért /

szolgáltatásokért követelni, a Felhasználó a már megfizetett megbízási díjra visszafizetését nem kö-
vetelheti Szolgáltatótól.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014. (II.26.)
kormányrendelet 20.§ szerinti jogát. A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát olyan nem

előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állí-
tottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak

(29.§ (1) c), továbbá a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát a szolgáltatás nyújtására

irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a telje-
sítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette,

hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti (29.§ (1)a.)

IX. Szerzői jogok
A www.dinnyes-lilla.hu weboldal, webshop Dinnyés Lilla által üzemeltetett, valamint a
@dinnyeslilla; Dinnyés Lilla üzemeltetett Instagram és Facebook oldal teljes tartalmát képernyőn
megjelenő kialakítását és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat szerzői jogok védik. Az

információk Dinnyés Lilla tulajdonjogát képzik és szerzői jogok védik, ezen szellemi termékek fel-
használása minden esetben a szerzők kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Tilos a Szolgáltatótól származó információk, cikkek és felvételek árusítása, bármilyen formában tör-
ténő megváltoztatása és ismételt megjelentetése, elektronikus vagy nyomtatott formában való

után-közlése. A Szolgáltató a megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogát fenntartja, és
szükség esetén akár bírósági úton is érvényesíti.
A www.dinnyes-lilla.hu weboldal, webshop tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése
vagy kinyomtatása kizárólag magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli
hozzájárulása esetén engedélyezett.
A www.dinnyes-lilla.hu weboldal, webshop tartalmáról – magáncélú felhasználás esetét kivéve,
illetve a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül – TILOS bármilyen másolatot készíteni, bármilyen
módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve a

www.dinnyes-lilla.hu weboldal, webshop tartalmát felhasználva saját hasonló szolgáltatást nyújta-
ni.

Kelt: Bp, 2020.09.02
Frissítve-webáruház: 2021.09.09

error: Ez a tartalom védett!