Adatvédelmi tájékoztató

I. Általános tudnivalók a Szabályzatról
A Szabályzat célja, hogy rögzítse a dinnyes-lilla.hu weboldal által alkalmazott adatvédelmi és
adatkezelési irányelveket. Az Adatvédelmi Nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a
vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat. Ezekre tekintettel a
weboldal adatvédelmi és adatkezelési szabályzata megfelel az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok
gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló
1998. évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak, valamint az “Online Privacy Alliance”
ajánlásainak.
A weboldalon történő regisztrálással, árajánlatkéréssel, a Vevő hozzájárul a megadott személyes
adatok kezeléséhez és elfogadja az adatgyűjtés és a személyes adatok kezelésére vonatkozó jelen
nyilatkozatban foglaltakat.
II. Adatkezelő:
Szolgáltató neve: Dinnyés Lilla egyéni vállalkozó
Székhely, és levelezési cím: Budapest 1033 Akác-köz 7 VIII/24
Adószám: 68251323-1-41
Bankszámlaszám: CIB Bank: 10700392 – 70810033 – 51100005

III. Elérhetőségek:
– weblap: www.dinnyes-lilla.hu
– E-mail: fitness@dinnyes-lilla.hu
– Instagram: @dinnyeslilla
– Facebook: Dinnyés Lilla
– Telefon: 06303880259
2. Az adatkezelés jogalapja
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
alapján személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi
önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével
– elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.

Az Adatkezelő csak azoknak a személyes adatoknak a megadását kéri, és csak azokat kezeli,
amelyeket a vásárlás során a Vevő a szerződés teljesítése érdekében megad. Az adatkezelésre a
www.dinnyes-lilla.hu weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak, vásárlóinak önkéntes,
megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a
felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes
adataik felhasználásra kerüljenek.

III. Adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a www.dinnyes-lilla.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása,
az igénybevett szolgáltatás teljesítése, és későbbi bizonyítása.
IV. A személyes adatok célja és a kezelésével kapcsolatos adatvédelmi alapelvek
Az Adatkezelő az egyes ajánlatkérések során megadott személyes adatokat kizárólag az adott ajánlattal
kapcsolatban, célhoz kötötten kezeli. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok átadása kizárólag
jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése esetén történhet meg.
V. A személyes adatok felhasználása és kezelése
Az Adatkezelő a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során nem kér és
nem dolgoz fel különleges személyes adatot, így faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy
más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat.
A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki, és nem kapcsoljuk
össze más forrásból származó adatokkal, illetőleg információval. Amennyiben a különböző
forrásokból származó adatok összekapcsolására sor kerülne, ezt csak kizárólag megfelelő tájékoztatás
és előzetes hozzájárulás esetén tesszük meg, illetve amennyiben azt törvény megengedi.
VI. Adatok megismerhetősége, az érintettek jogai
Az érintett személy bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről az Adatkezelőtől,
kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy
zárolását.
Az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni a felhasználó kérelmére az adatfeldolgozónál feldolgozott
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.
Adattovábbítás esetén ugyancsak köteles tájékoztatást adni az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről. Az érintett személy kérelmére az Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30
napon belül írásbeli tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, valamint az
adatok továbbításának időpontjáról és a címzettről. A tájékoztatás megtagadását csak a jogszabályban
előírt esetekben tagadhatja meg az Adatkezelő. Amennyiben az érintett személy adatainak
helyesbítését kéri, az Adatkezelő a kérésnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül eleget tesz,
és erről az érintett személyt írásban tájékoztatja. Az adatok zárolására, törlésére irányuló kérésnek
ugyancsak haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül eleget kell tenni az érintett személy írásbeli
tájékoztatása mellett. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem
elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz
fordulás lehetőségéről.

VII. Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatások
A weboldal kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése,
kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az
adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az
adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a weboldal felhívja a felhasználó
figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az
alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak
igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A weboldal kötelezi magát, hogy semmilyen
szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást
megtagadja. A weboldal kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza

azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát
arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja,
ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
VIII. Egyéb rendelkezések
Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat módosítani.. A jelen
Adatvédelmi Nyilatkozatra és a személyes adatok felhasználására Magyarország jogrendje az
irányadó.

error: Ez a tartalom védett!